top of page
Search
  • Writer's pictureDehmel Designs

Dehmel Designs and Young Scot
All of us at Dehmel Designs are excited to have recently teamed up with our friends at Young Scot. After spending a very enjoyable week at neighbouring stalls during last year's Royal National Mòd, we kept in touch and decided to try to come up with a way to continue to work together in the future.


The result was that Dehmel Designs can now be found on Young Scot's discount page, where a 10% discount is on offer for all Young Scot card holders.


We stock lots of products which are perfect for Mums, Dads, teachers, back to school gifts and many other occasions. We are happy to personalise gifts just as you would like them, in any language you choose.Tha a h-uile duine aig Dehmel Designs toilichte a bhith ag obair còmhla ri ar caraidean aig Young Scot. An-dèidh dhuinn seachdain air leth a chur seachad ri taobh a chèile aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail an-uiridh, tha sinn air a bhith a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar as urrainn dhuinn a bhith ag obair còmhla san àm ri teachd.


Mar sin, tha Dehmel Designs a-nis ri lorg air an duilleag lùghdachaidh aig Young Scot, far am faighear lùghdachadh dhe 10%, ma tha càirt Yound Scot agad.


Tha gibhtean againn a bhiodh fìor mhath airson mhàthraichean, athraichean, luchd-teagaisg, a’ dol air ais dhan sgoil, agus iomadh rud eile. Bidh sinn toilichte teachdaireachd sam bith a chur air gibhtean, ann an cànain sam bith.

14 views0 comments
bottom of page